Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit is een ruim begrip en een ieder heeft hier zijn eigen interpretatie op. Binnen Stolk Bouwmaatschappij B.V. betekent kwaliteit een goede communicatie tussen alle belanghebbende. Dit is dan ook de kracht van ons bedrijf.

Velen verstaan onder kwaliteit de toegepaste materialen, de mate van afwerking, etc. Dit is echter in de meeste gevallen al bepaald in een bestek en heeft in onze ogen niks te maken met de kwaliteit van een aannemer. Wij vinden dat iedere aannemer gewoon aan deze eisen moet voldoen. Om dit te borgen worden voor al onze werkzaamheden in samenwerking met de projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider en KAM-Coördinator een KVGM-plan opgesteld. KVGM staat voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de kwaliteitsborging. In ieder KVGM-plan wordt er een keuringsplan opgenomen waarin bepaald wordt welke kwaliteitscontroles er tijdens het bouwproces uitgevoerd moeten worden. Gedurende de loop van het bouwproces wordt er door de KAM-Coördinator periodiek getoetst of de vereiste kwaliteitscontroles uitgevoerd worden en of de juiste acties worden ondernomen indien tijdens een controle blijkt dat een bepaald onderdeel buiten de tolerantie valt. Middels deze wijze vindt er borging plaats op het voldoen aan gestelde eisen in een bestek.

Stolk Bouwmaatschappij B.V. acht het van het grootste belang dat alle medewerkers werken volgens de voorschreven werkwijze en daarbij afwijkingen melden en registreren, klachten op een correcte wijze afhandelen en voorstellen ter verbetering aandragen. Daarnaast is het belangrijk dat de veiligheid van derden en eigen medewerkers geborgd wordt, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan met als gevolg een ongeval. Om dit te kunnen borgen hebben wij een managementsysteem opgezet conform de Veiligheids Checklist Aannemers, oftewel VCA**. Dit systeem is gecombineerd met ISO 9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001 (milieuzorg).

Maandelijks wordt er met alle operationele werknemers veiligheidsoverleg gehouden waarbij de resultaten vanuit de veiligheidscontroles en audit de input vormen. Tijdens dit maandelijks overleg krijgen de medewerkers ook een stukje voorlichting op veiligheidsgebied.

Voor aanvang van alle projecten worden de gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de eigen medewerkers geïnventariseerd, maar ook voor derden, zoals omwonenden. Op operationeel gebied zoals het opstellen van KVGM-plannen (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en milieu), uitvoeren van audits, veiligheidscontroles, risico inventarisaties, etc. , maar ook bij de ontwikkeling en implementatie van ons veiligheids- en gezondheidsbeleid, hebben wij de beschikking over Hoger Veiligheidskundige.

Stolk Bouwmaatschappij B.V. is sinds 1996 gecertificeerd conform VCA** en conform de ISO 9001 norm.